forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Forord

Kvensk språk og kultur i skolen

Kvenene har siden 1998 vært anerkjent som en nasjonal minoritet i Norge. I 1999 ratifiserte Norge Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. I april 2005 ble kvensk anerkjent som et eget språk med vern på nivå II i henhold til den europeiske minoritetsspråkpakten.

Fylkesmannen i Finnmark ved oppvekst – og utdanningsavdelingen har av Kunnskapsdepartementet fått i oppdrag å lede arbeidet med å utvikle kvensk til et skolefag sidestilt med finsk og har for 2005 og 2006 fordelt midler til utvikling av læremidler og kompetansehevingstiltak i kvensk.

Av disse midlene har Ruija Forlag AS fått tildelt kr. 180.000 for 2005 og kr. 170.000 for 2006 til sitt prosjekt med:
- Kartlegging av hva som finnes av læremidler til formålet 
- Utvikling av en idé- og ressursbok; en startpakke til undervisningen i kvensk språk og kultur for grunnskolen

Idé- og ressursboka foreligger nå som en nettutgave med lenker til andre nettbaserte læremidler. Arbeidet blir gjort i samarbeid med Kainun institutti – Kvensk institutt.

Kvensk inngår i faget Finsk som andrespråk i Kunnskapsløftet -06. Materialet som foreligger har et innhold som kan brukes til temabasert undervisning i språk og i historisk-kulturell sammenheng, jf. læreplanens hovedområder med kompetansemål.

Kvenene bor over et stort geografisk område. Kjerneområdet omfatter 12-14 kommuner fra Sør-Varanger i øst til fjordområder i Troms i sørvest. Kvensk har til nå vært et muntlig språk med mange forskjellige dialekter, men arbeidet med normering og videreutvikling er kommet i gang, se www.kvenskinstitutt.no/spr-k/spr-k.html. Til en skriftsnorm foreligger, vil språket i idé- og ressursboka være dialekten til de som har bidratt og bidrar med stoff. Her bør spesielt nevnes vekslingen t:d i finsk. I kvenske dialekter kan t veksle enten med đ, j, r eller Ø (= bortfall). Lærerne kan selv velge hvordan de vil synliggjøre den lokale varianten i skrift. I dette materialet har noen bidragsyterne valgt å bruke đ, mens andre har valgt bortfall. Tegnet ’ markerer stavelsesgrense.

Kartleggingen viste at det er minimalt med læremidler i kvensk språk og kultur. Vi vil derfor oppfordre lærere og elever til å sende oss stoff slik at nettsidene kan utvikles videre.

Agnes Eriksen 
læremiddelredaktør 

Bjarne Huru
Ruija Forlag AS

 

 

 

 

 

 

  © Kainun institutti - Kvensk institutt